DAVID ICKE, LA LACERTI E LA JUDI

da Jon Ronson

11.

"Hi!" il dicis, extensante sua manuo. "David Icke. Me devas aparor che programo ye 10.15."

"OK", dicis la jeranto. Il tusis. "Me recensis la materio submisita a ni, e me anke kontrolis la radio-reguli di 1986..."

"Me ne kredas lo", murmuris David.

"... e me ne sentas komfortoza pri interviuvar vu."

"Pro quo?"

"Me ne sentas komfortoza. Nur to. Danko pro vizitar." La jeranto kunfrapis sua manui. "Multa danki."

"Vu invitas me a vua radio-kanalo", dicis David. "Me arivas justatempe, e vu stacas ibe e dicas sen irga substanco o expliko ke vu ne volas interviuvar me?"

"Danko pro vizitar", dicis la jeranto.

"Ka vu savas", dicis David inklinante trans la recevtablo, "ke vua radio-kanalo es patetika? Vu dicas ke vu kredas a libereso? Vu ne povus espelar ol."

Il turnis su a me.

"Ico", il dicis, indikante la jeranto, "es arkitekto, nesavante, dil destrukto di nia libereso."

"Vu ya dicis ke vu ne prizas radio-interviuvi", me ofris.

"To ne es la punto", dicis David. "L'informo supresesas da nesavanta, timanta vireti quale il."

"Ico es nekredebla", dicis David. "Ho no, esas nula konspiro, nula celo, nula supreso, viri e dami di la libera mondo! Or, vi jus vidis lo."

"Prego livez", dicis la jeranto.

12.

La situaciono di David Icke semblis malega. Lua sustenanti esforcis impedar enemikaleso vers il. Nun il esis martiro. Lua fanatiki proximeskis il en la strado, sukusante lua manuo, kelkafoye mem aplaudante, ofrante suporto.

"Esas tante mala l'agado da ta judi", dicis olda muliero.

"Mikra me!" dicis David. "Ica 'folo', quale on referas me. Se me es fola quale li dicas, pro quo li ne lasas me vivar? Ma depos ke me komencis expozar la reptera elito, lo opozita eventas. Pro quo?"

"La judi divinas sua propra paraleli", sugestis fanatiko. "Nulo dicita da vu povus interpretesar kom kontre-semida. Li es nur paranoiika. Ne esas vera. Vu ne es kontre-semido."

"Judi sufris tam multe se ne plu multe kam altri pro ca global manipulo", konkordis David. "Li ne agas ol, li es viktimi di ol. E pri rasismo, l'amikulo di mea propra filiino es nigra."

"Vu chanjis mea vivo", dicis altra fanatiko. "Olim me esis mutono, quale la ceteri, ma vu chanjis mea vivo."

13.

Jovdie, la kontre-Ickeisti sufris publika humiligo. VTV, la populara lokala televizion-kanalo di Vancouver, decidis ignorar la demando dal koalisuro nihiligar lua interviuvo. Vicee li interviuvis il live - kontre eminenta lokala psikologi-profesoro Bill Bierstein:

HOSTO: Profesoro, pro quo, segun vu, David Icke havas tanta fanatiki kande multi opinionus ke lua idei es nekredebla?

DAVID: (Furioze): Quale vu reserchis to? Nule! Nule! Sensencajo!

PROFESORO: Homi prizas sorcar su. Li volas granda konspiri da superpotenta enti, vice nur erori da decanta homi -

DAVID: Profesoro...! (Al hosto) Kad il parolos por sempre?

HOSTO: Ni demandez Sr Icke respondar to.

DAVID: Ka vua ganis grado per insultar l'inteligenteso dil homi di Britana Kolumbia?

PROFESORO: Vu ne bezonas insultar me.

DAVID: Bone. Explikez a me pri la Bilderberg-grupo.

HOSTO: (intervenante) Ni diskutez pri -

DAVID: Ne imperez me quon diskutar. Explikez a me pri la Bilderberg-grupo!

HOSTO: Sr Icke, ni ne volas diskutar pri to nun. Ni parolez pri -

DAVID: Me es certa ke vu ne volas!

HOSTO: Pro quo juda grupi nomizas vu kontre-semida?

DAVID: Pro ke me tro proximeskas la vereso. Kande to eventas, li povas sive asasinar on, sive asasinar onua karaktero. Meakaze li selektis la lasta.

PROFESORO: Ne parolez pri ca paranoiika fantazii ke on probas tacigar vu.

Ico, en la cirkonstanci, esis mala taktiko. David ridetis, lore atakis.

DAVID: On nihiligis tri interviuvi kun me casemane. On nihiligis libro-signati. Vu devas lektar la jurnali, kerlo!

La profesoro vacilis.

PROFESORO: Se vu, ah, povas nur insultar me, me regretas vua penso-procedo -

Ma esis vana. La profesoro faliis.

14.

Nextamatine la Kanadana Juda Kongreso e B'nai Brith - la maxim povoza e respektita grupi en la kontre-rasista koalisuro - cesis sua susteno.

Ico esis enorma frapo. Nun restis luktante kontre Icke nur la yun amiki di Kontre-Rasista Agado. Venerdie-vespere la restaji dil opozo renkontris che la Havana-drinkeyo en Commercial Drive. Esis melankioza evento.

"Me supozas ke lo es finita", me dicis.

Esis silenco.

"No", dicis Michael. "Lo ne es finita."

Michael es yun e bela. Il pipro-spricesis en Seattle e surkavalkesis da Mounties en Vancouver. La pipro-spricajo ankore odoras sur lua bandana.

"Mili e mili de homi", dicis Michael, "iris a Seattle, riskis sua vivi por probar afrontar la problemi kreita dal evoluciono di globala kapitalismo, e nun ca pompoza wingnut, ca bufono vizitas l'urbo..."

Michael ne bezonis finar sua frazo. Ni savis. David Icke vizitis l'urbo kun sua lacerto-tezo pri la danjeri di internaciona kapitalismo ed il vinkis, ganante la kordii di ti quin Michael esperis konvertar per serioza debato pri global ekonomiko, sequata da direta agado.

Racionoza penso vinkesis da la lacerti.

"Il povas deskreditizar la tota movemento", dicis Michael. "La Mondala Komerc-Organizuro dicos: se vu opozas ni vu nur timas ulsorta lacerto-konspiro. E to timigas me."

Michael dicis, "Ica ridinda guruo blindigis la homi di Vancouver, ed esas nur un respondo."

"Quo?" me dicis.

"Ni bezonas penetrar la pompozeso di Icke publike", dicis Michael. "Ni bezonas humiligar il, por ke on priridos il. Nur tale lua sustenanti vidos la vera Icke: su-importanta, senhumura klauno."

E dum ke ni sidis sur la teraso dil Havana-drinkeyo, Michael konceptis la moyeno.

15.

Saturdio-matine che Michael. Michael e kelka amiki lua facis la fina prepari por la hodiala fizikal asalto kontre David Icke.

"Ka vi es nervoza?" me questionis li.

"Kelke", dicis Linda. "Lo es ecitanta. Me nur esperas ke nula milico-foli agos enemikale."

"Ho, esos nur kelka nov-epoka stranji ibe", dicis Michael.

"No", dicis Linda. "Regardez Sr Milicano qua asistis la renkontro lasta-semane. Il esis danjeroza."

"La punto es", dicis Tony, "se ulu es sate nestabila por kredar ke lacerti regnas la mondo, Deo savas quon li agos kontre ni."

*****

La projeto esis ico: David Icke devos aparar personale che Granville-Libri en l'urbo-centro. Sam e Linda arivos unesme por krear distrakto.

"Kelka kantado", dicis Sam.

"Irgasorta konfuzeso", dicis Michael. "E lore me enkuros, avancos til la line-komenco, e jetos la meringue-torto en lua vizajo!"

"Ecelanta!" dicis Sam.

"Flokoza torto por flokoza viro!" dicis Michael.

La kontre-rasisti previdis devastanta rezulto. Kande la vizajo di Icke kovresos per meringue, lua su-importo divenos la maxim drola iraco, ed on vidos il juste kom pompoza folo.

"Ni ridindigos l'idioto", dicis Michael. "Ka ni es pronta, mea les en tartiers? Ni irez ..."

16.

Ye 1 pdm, David e me marchis tri bloki del Rosedale-hotelo a Granville-Libri. Me sentis malega pri mea rolo en la venonta tort-atako. Me kredis ke Michael korekte analizis la reakto da David. Ma me decidis restar senpartisa observero, do nule indikis lo eventonta.

David esis bonhumora. Il rimemoreskis pri l'eventi dil frua 1990a yari, la mala dii qui sequis lua aparo che la Wogan-programo.

"Un ek mea maxim granda timi kom puero", il dicis, "esis priridesar publike. E lore lo realeskis. Kom televizion-prizentisto me respektesis. Homi proximeskas on en la strado e sukusas onua manuo e parolas ad on respektoze. E subite co transformesis ad 'Icke es folo'. Me ne povis marchar alonge strado en Britania sen priridesar. Lo esis inkubo. Mea filii devastesis pro ke lia patro esis priridato..."

David marchadis e paroladis.

"On mustas marchadar e paroladar", il dicis.

Pos la Wogan-programo, David dicis, il exilis su de Britania. Il voyajeskis en Usa e Sud-Afrika - landi qui savis nulo pri lua predici di katastrofal inundi. Ke li ne eventis pluse domajis lua reputeso en Britania. Tamen, il blameskis la jurnalaro pro lua publika prirideso.

"Yes, to quon me dicis lore esis astonanta", il explikis, "ma la komunikili exajeregis oli. E lore me konstatis, dum la prirido, quante facila es kredigar multa homi ulo. On mustas nur imprimar lo en multa jurnali. Do me resercheskis pri qui povas organizar tala globala manipulo. E tale me saveskis pri la Bilderberg-grupo."

17.

David lekteskis Big Jim Tucker e la 'Spotlight'. Blamante la global elitisti, parte, pro aranjir l'asalto kontre il en la Britana jurnali, il reserchis e skribis du libri pri l'arane-reto de sekreta socii qui direktas la planeto.

Il skribis ke la global elito atraktesas da stranja ritui, ke li portas robi e brulas giganta huli che sekreta somer-kampo Bohemian-Bosko en la foresti norde de San Francisco. Segun rumori, Henry Kissinger e David Rockefeller es inter l'asistanti.

(Jack McLamb anke kredis ke Bohemian-Bosko es debocheyo dil global elito. Il sugestis a me en Idaho ke la ritui praktikata che Bohemian-Bosko pruvas ke la Nova Mond-Ordino es sorceri.)

David kredeskis ke la global elito ne nur celite influas reguli pri libera komerco por apertar la voyo a kompleta globala dominaco; li anke operacas, del Blanka Domo, haremo de furtita e hipnotigita sexu-sklavi.

Shokita da sua deskovri, il reserchis anciena epoki, por trovar validigant evidenteso.

Il deskovris primitiva enti qui grabis imaji di lacerto-homi decensante del cielo. Ico esis la klefo. La reptera invadinti es la sekreta regnanti di la mondo.

Nun il esis pronta publikigar. Lo esis granda suceso. Lua kariero transformesis. Il invitesis diskursar cirkum la mondo.

"E vu vidas", dicis David, "ke lo finis bone. Nun mea filii povas elevar sua kapi e dicar: Yen mea patro. Vi priridis il. Ma regardez il nun."

18.

Granville-Libri esis plena de fanatiki e TV-esquadri e jurnalisti.

"Nulu voyajos milii e hori nur por venar e vidar kontre-semida folo", fanatiko sugestis a me. "To quon Sr David Icke dicos es plu kam facinanta."

David Icke recevesis per aplaudo.

"Vu es un ek la granda penseri di vereso!" kriis muliero del turbo. "Danko", dicis David. "Kande ni liberigos nia anmi, la hierarkii di omna religii, l'Islamana hierarkio, la Juda hierarkio - me nomizas li "OpoSami" - ne povos tushar ni."

Ica aserto recevesis per aklamo e spontana aplaudo, e David signatis libri.

19.

Pos triadek minuti Sam e Linda eniris la butiko por krear distrakto. Li bruisoze shovis aden la turbo.

"Explikez pro quo vu es kontre la judi!" kriis Sam, la televizion-kameri turnante ad il. "Explikez pri la 'Protokoli di Zion' ..."

"Ni ne sucias!" kriis la sustenanti. "Ne sucias! Ekirez!"

Du olda mulieri pulsis Sam - neexpektite feroce - kontre tabulo de nov-epoka literaturo.

"Ekirez!" li kantis feroce. "Ekirez! Vi ne es bonvenanta! Ekirez!"

Michael silence eniris la butiko. Lua vizajo celesis per sharpo, la torto esis sub lua kapoto. Il remarkis me e palpebragis.

Michael avancis til la fronto.

Fanatiki e TV-esquadri obstruktis il. Il hezitis duminstante, lore lakuno aparis, okazion-fenestro. Michael apertis sua kapoto, prenis la torto e vizis.

La torto traflugis l'aero. Ol frapetis la maniko di David e duris sua voyajo. Ol frapegis, bruisoze, la fako di puerala libri.

"Or", dicis David, "to enorme faliis. To esis kontre-fashisti aganta!"

"Ni es nur libro-vendisti", dicis la jeranto. "Vi destruktas la butiko."

"Shamo", dicis olda mulieri.

Dum ke la kontre-rasisti fugis, kelka membri dil esquadro di David celite ridetis.

Plu tarde, dum dineo, me audis un ek li murmurar, "La judachi fiaskis." David ne audis ica komento. Kande li remarkis ke me askoltis, li redeskis e tacis e pose dicis nulo simila.

FINO

<<< Retro a Parti 1-10

Jon Ronson, 'Them' (2001)


Retro al Ido-indexo

James Chandler 29-Jun-04