LA SENARBOREYO EN LA FORESTO

da Jon Ronson

12.

Saturdie-posdimeze ye 4 pdm - tri hori ante nia aranjita rendevuo kun Rick - Alex renkontris private Mike e Violet che la motelo. Pose il informis me pri lia projeto-chanjo. Yes, Alex gratitudis Rick pro lua vesti-konsilo, e yes, li volunte marchos alonge la strado quale Rick rekomendis. Ma, intencante nula ofenso, li ne volis enirar la Bosko kun Rick e me. Li decidis enirar sole.

Alex ne konfesis lo, ma lua motivo esis klara. Il ne povis savar certe ke Rick e me ne esis celita FBI-agenti, o plu male, parto di komplexa komploto por kaptar homo e sakrifikar lu al hu-deo. Fakte, me ne povis despruvar lo. Pluse, me same suspektis pri Rick.

"Kande vi probos penetrar?" me questionis Alex.

"Nun", dicis Alex.

*****

La voyajo til la pordegi dil Bosko esis anxioze silencoza. Violet haltis l'automobilo apud la strado proxim l'enireyo.

"Se ni ne esos hike ye 11 pdm, retrovenez ye 11.30", dicis Alex.

"E pose ye singla duima horo", dicis Mike.

"Ye qua kloko me devas kontaktar la polico?" questionis Violet.

"Sis adm", dicis Alex.

"Se ni ne retrovenos, bruisez pri lo", dicis Mike.

"Ni irez", dicis Alex.

Alex e Mike ekiris l'automobilo. Li formarchis neformale. Li aspektis bona.

"Omno semblas bona til nun", me dicis.

Til ke, pos dek sekundi, Alex e Mike subite plunjis aden l'arbustaro apud la strado.

"Ho ve!" me dicis.

Dum sekundo la du viri esis itere videbla nam li staceskis inter l'arbusti, turnis e signalis a ni. Lore li avancis e desaparis itere aden l'arbusti.

Violet respiregis.

13.

"Ube es la Texasani?" questionis Rick.

Esis du hori plu tarde. Violet retroiris al motelo. Rick e me preparis ni por la penetro per drinkar alkoholaji che la Vilajo-Drinkeyo, bela apudrivera drinkeyo ye la bordo dil Bosko.

"Me laste vidis li plunjante aden l'arbustaro", me dicis.

Me finis mea drinkajo, ni pagis, marchis til l'enireyo, pasis la signo 'NULA TRA-VOYO', e sekuristo nemediate questionis ni.

"Bona dio", dicis Rick.

"Vi du devis vehar adhike", ridetis la sekuristo.

"Ho, ni volis marchar", dicis Rick, "e juar l'aero."

"Or", dicis la sekuristo, "nula problemo. Juez 'Sucio'"

"To esis facila", me sursuris.

"Quale me predicis", dicis Rick.

Ni tramarchis la parkeyo - esis cirkume 500 automobili, Mercedes, BMW, Range Rover e Jeep - ed atingis duesma ligna gard-kabano, okupita da tedata sekuristo. Nulu remarkis ni dum ke ni pasis.

E lore ni esis en Bohemian Bosko.

14.

La rango de dekesis publika telefonili esis l'unesma signo ke co ne esis ordinara kampeyo. La piano-muziko del proxima kolino esis plusa signo. Esis tendari omnaloke. Singla tendeyo equipesis per propra drinkeyo, granda piano e ligna hu-skulturo.

En un tendeyo bando pleis "rock"-muziko - 'Lucille' e 'Shout' e 'Go Johnny Go' - a grupo de viri, maxim multa evozi, qui dansis, kriis e drinkadis alkoholaji. Ni ne rikonocis ili, ma ni restis fore.

De tempo a tempo tramo pasis ni - ornita per hu-pikturo - portante kaki-vestizita Bohemianani de un latero dil kampeyo al altra. Ni ne rikonocis li, ma li omna aspektis richa e povoza.

Rick e me duris explorar. Singla tendeyo nomizesis per ligna signo: 'Kavern-Homo' e 'Volfo' e 'Drakoni' e 'Perdita Anjeli'. Reda lanterni pendis en l'arbori dop 'Drakoni', quale diablo-okuleti. L'atmosfero dil Bosko semblis intence timiganta, quale desegnero utiligis l'ombri dil sequoyi - la tota Bosko esis ombroza - por krear druid-Satanista etoso.

"Regardez ico", dicis Rick. Il stacis apud expozo di fotografuri facita dum partio. En ca fotografuri, evozuli drinkis e ridis. Uli portis plena muliero-travestio, kun male aplikita fardo e drole tro-granda falsa mami. Li agis burleska erotika posturi, gambi apertita, fingri en sua kuli, langi salianta ec. Altri vestizesis quale Elvis kun falsa pektoro-hari. Apud la fotografuri esis afisho reklamanta la morgala koncerto, Ceremonio-Mastro: George Bush.

Esis plusa afisho - la gast-listo. Me rapide parlektis la nomi. Sub C esis la nomo Cheney, Richard. On raportis pos un semano che CNN ke George Bush, Sr saveskis pri la decido da sua filiulo selektar Dick Cheney kom kunkandidato dum kampo-vakanco en norda Kalifornia.

Ed esis la listo di homi qui diskursos apudlage dum la sequanta semano: Henry Kissinger e John Major.

15.

Dum ke ni promenis tra l'arbori, me turnis e subite afrontis giganta petra huo, inter du enorma sequoyi. Lua alteso esis adminime dekekin metri.

"L'altaro", Rick sursuris.

Bohemian Bosko esis, entote, stranja loko. Ultre la fotografala restaji dil kostum-partio, quon me trovis desplezanta, ico esis belega loko. L'anciena sequoyi esis enorma ed impresiva. La tendi aspektis luxoza, e me imaginis me drinkante alkoholaji kun mondala dukteri.

Ni promenis alonge sinuoza voyo. Ni trovis privata plajo en tranquila loko an la Rusa Rivero. Kelka Bohemianani natis nude en l'aquo sube.

Rick e me regardis la ceno e diskutis mondala eventi. Quon ni opinionas pri la disrupto di Microsoft? Rick generale favoris lo. Me ne ja decidis. Nokteskis e la hu-brulo esis balde komenconta, e kun Rick kom akompananto, me savis ke me ne atrapesos.

"Regardez", dicis Rick, "yen vua amiko Alex."

Ya, Alex e Mike marchis vers ni.

"Ne irez tavoye!" sursuris Alex. "Esas kameri en l'arbori!"

"Esas hui omnaloke!", sursuris Mike, terorante.

"Nur marchadar!" dicis Alex. "Nur marchadar!"

E li subite desaparis.

"Li semblas esar en stando paranoiika", dicis Rick.

"Certe", me dicis.

16.

Ye non pdm esis nula formal anunco. Nula klosho sonis. La Bohemianani instinte savis ke li devas nun irar a la laguno. La ceremonio esis balde komenconta. Rick e me trovis prima poziciono, direte opozite la giganta petra huo. Ni sideskis sur la herbo. Balde turbego asemblis. Mil viri addriftis, ye grupi de duadek o triadek, e sidis sur la herbo. Multi fumis sigari. Kelki regardis me. Me esis probable la maxim yuna persono ibe.

Dop me, me vidis Alex e Mike. Li anke vidis me.

"Kad unesma foyo?", dicis viro kun granda binoklo.

"Yes", me dicis.

"Vi juos la ceremonio", il dicis. "Foli, foli! Ha ha!"

Il donis a me kolor-programo. Sur la kovrilo: "Kremaco di Sucio. 15ma julio 2000. 121ma evento. Bohemian Bosko." Me dankis il e foliumis ol. Ol esis pleero-listo.
Alta Sacerdoto - Jay Jacobus
Voco dil Huo - John MacAllister
ec.

Trans la laguno, violino pleeskis. Silencis. Ledro-vestizita figuro aparis avan la huo. Lua ledro kovresis per folii. Il similesis ulsorta Germana Tarzan. Segun la programo, il esis la Garden-Soloisto di Edeno.

Il extensis sua brakii e kanteskis, "Glorioza, glorioza! Ho rami! Ho branchi! Ho arbori!"

Dum dek minuti cirkume, la Garden-Soloisto kantis pri la splendideso di naturo. Verda lampi lumizis individua sequoyi.

Lore subite tenebrozeskis. La tamburi tondris, Bum! Bum! Viri en robi aparis inter l'arbori kun flamifanta torchi. Li esis cirkume triadek. Lia kapuci esis reda, lia robi nigra. Li acendis fairo ye la bazo dil huo.

"Ho, Bohemianani!", dicis l'Alta Sacerdoto. Lua robo esis arjentea ed orea e facita ek silko. Il dicis, "L'aqui, la kanto da uceli, muziko quo inspiras l'anmo..."

Rezume il informis la turbo, ca richi e povozi, ke Sucio, arki-enemiko di Beleso, es ocidenda, hike e nun!

"Adportez fairo!" il kriis.

17.

Me pensis pri quon Alex e Mike opinionis pri co. Me ipsa komprenis ke Sucio signifikas la kargaji e responsi di komerco, ma me imaginis ke Alex interpretis la ceno diferante: ke Sucio signifikis la mondo exter la Bosko, l'ordinara homi, e ke l'Alta Sacerdoto sugestis ke la mondala dukteri spektanta devas ne suciar pri l'ordinara homi.

Lore shokanta tondro sonis inter l'arbori, pose pavoriganta, ridachanta voco. Esis la voco di Sucio.

"Foli!" il grondis. "Foli! Ha ha ha! Kande vi lernos ke men vi ne povas ocidar?"

"Kande vi turnas via vizaji al merkato, ka me ne vartas vi quale sempre? Foli, pro kredar ke vi povas vinkar Sucio!"

Lore la spirito di Sucio sputis fairo sur l'Alta Sacerdoto. Fairo falis sur lua chapelo. Ico iracigis la Sacerdoto.

"Ne, tu mokanta spirito", il dicis. "Ni savas ke tu vartos ni kande nia foresto-vakanco finos. Ma ni anke savas, ke yaro pos yaro, en ca felica Bosko, nia kompanaro interdiktas tu dum kelka tempo. Do ka ni brulez tu itere ed en la flami qui konsumas tua efigio, ni lektos la signo: Meza-somero liberigez ni!"

La turbo kriis ed aplaudis e repetis la lasta lineo dal Sacerdoto.

"Meza-somero liberigez ni!"

Lore Morto aparis sur batelo sur la laguno, portante papera efigio vers la giganta huo. On queris l'efigio del batelo e jetis ol aden la fairo.

"Aaaaaah!" kriis Sucio, lua groteska morto-stertoro plenigis la foresto.

"Hura!" kriis la turbo.

Lore piroteknikaji explozis ed omni kantis. La Bosko itere silencis.

"Tre spektaklatra", dicis Rick.

"Ni devas livar", me dicis.

Ni retromarchis al ekireyo. Alonge la voyo, viri urinifis kontre l'arbori ed adsur la strado. Ico ne esis nur konvenanta. Esis latrini omnaloke. Me anke bezonis urinifar, do me same agis; mea urino fluis kun la cetera en orea rivereto alonge la strado ed aden la fango.

18.

Ye 1 adm che la motelo, Alex, Mike e Violet venis a mea chambro. Alex klefklozis la pordo e klozis la kurteni. Violet konektis la celita kamero al televiziono. Ni sidis sur la lito.

Violet enswichis la televiziono e nedistinta verda imajo aparis.

"Me ne savas quon me vidas", dicis Violet. "L'imajo es tre desklara, karo."

"Nulu antee ekportis ica imaji", dicis Mike, iracante.

"Me kredas ke to es la Garden-Soloisto di Edeno", me sugestis.

"Glorioza, glorioza! Ho rami! Ho branchi! Ho arbori!"

"Regardez!", Alex dicis. "Torchi! Du torchi! Nun tri! Ka vi vidas oli?"

Kelka lum-punti aparis en angulo dil skreno.

"To es pavoriganta", dicis Violet. "Me pavorabus. Ka to ne es pavoriganta?"

"Vartez", dicis Alex, "til ke li komencos adorar la huo."

"Ho, Bohemianani!", dicis l'Alta Sacerdoto. "L'aqui, la kanto da uceli, muziko qua inspiras l'anmo..."

"Ka vi pavoris?" Violet questionis.

"Me ne mentios", Mike respondis. "Me pavoregis ibe. La loko esis plena de hu-statui e dei. Hui omnaloke!" "Ma ka to ne similesas vizitar Hilton-hotelo e vidar 'H' omnaloke?" me rezonis.

Mike regardis me quale me esis fola.

19.

Klare la Texasani interpretis la ceremonio diferante kam me. Mea impreso esis nematureso. Ica viri atingis la somito di sua profesiono ma emocale li semblis atrapita en sua kolegio-yari.

Me rimemoris to quon mea Bilderberg-spionero dicis a me telefone ante ke me departis al Bosko. Il dicis ke vice tedesar dal konspiro-teorii pri lia aktivesi, li fakte tre juas audar oli.

Il anke dicis ke, honeste, nek Bilderberg nek Bohemian Bosko atraktas la sama qualeso di asistanti kam olim. La nuna membri oldeskas, e la mondala dukteri morgala ne semblas tre entuziasmoza pri partoprenar.

"Honeste parolante", mea spionero dicis, "nulu plus regnas la mondo." La merkati regnas la mondo. Forsan pro to esas tanta konspiro-teorii - pro ke la vereso es mem plu timiganta. Nulu regnas la mondo. Nulu direktas irgo."

"Forsan pro to vi Bilderbergani juas audar konspiro-teorii pri vu ipsa", me dicis. "Por imaginar ke vi ya regnas la mondo."

"Forsan", il dicis.

20.

"Foli!" grondis Sucio ek la televiziono en mea chambro.

"Ho Deo!" kriis Violet. "Ka to es normala? To es tante Satanista!"

Mike volis livar Kalifornia. Il dicis ke la videokaseto endanjerigis omna nia vivi.

"Ni devas kopiar ol", dicis Mike. "Donar kopiuro a Jon, sendar kopiuro adheme, e konservar plusa kopiuro kun ni."

La tri projetis la futuro dil videokaseto. Li disponos ol e che sua retsituo, e per ordinara posto.

"Me ne prizas okultaji", dicis Alex. "Me traktas konkretaji: Waco, Ruby Ridge. Gravaji. Ma co esis multe plu mala kam me expektis. La kriado e fola ridachado. Pos la ceremonio me marchis tra la turbo, e me audis olduli dicar: "Yes! To es la klefo! Ni mustos ribrular lu! Me ya volas ribrular lu!" Ica viri febris."

"Tamen", me dicis, "vu ne audis li sekrete diskutar globala direkto, o ulo simila."

"Me ya audis olduli fanfaronar pri ke li manipulas la mondo. Me audis du viri dicar: "Ni certigos ke il elektesos.""

"Ka to es vera?" me questionis Mike.

"Yes", dicis Mike. "Altra viro dicis: "Nia nova *misil-sistemo es pronta. On livros la reaktoro nextasemane.""

"Ica viri es malada", dicis Mike. "Ico esis malada por Usa."

"Me es fatigita pro ke on dicas a ni ke David Koresh duktis kulto. Ico esis kulto. La Branch-Davidiani ne adoris idolo." "Skribez ico", dicis Alex. "La guvernerio prizas nomizar homi stranji e kultani..." Alex pauzis. "Me es tante fatigita."

"La guvernerio", duris Violet, "dicas ke la Branch-Davidiani es kulto, e yen bando de olduli qui regnas Usa, en nigra robi..."

"Mea punto es", dicis Alex, "ke la guvernerio blamas omnadie. Se on opozas la guvernerio on es extremista, on es fola. Ma co esis pagana ceremonio adorante la tero e praktikante hom-sakrifiko."

"Nur falsa hom-sakrifiko", me dicis.

"Me konocas la Branch-Davidiani", dicis Mike. "Li studias la biblo saturdio-matine. Li es tedanta, honeste..."

"Ico esis okultajo", dicis Alex. "Esis olima e nuna prezidanti, olduli ridachante e kriante: "Brulez lu! Brulez lu!""

"Li aklamas por ke homo ocidesez", kriis Mike. "Lo es repugnanta."

21.

"Lo divenis sempre plu stranja", dicis Alex. "Okadek-evanta viri urinifis kontre arbori, dicante "Ho, ni urinifez!" La viri di Fortune 500, politikisti, urinifis kontre arbori, publike. Malgre latrini du metri fore. L'urino fluis alonge la strado. Li adoras hui e brulas hom-efigii. Morto sur batelo adportas papera homo por brular lu por idolo, ula hu-deo, ula demono."

"Li nur dicis ke dum du semani li devas obliviar sua omnadiala sucii", me dicis. "Esez racionoza."

"Ni komprenas", dicis Alex, "ke li ne literale ocidas homo. Li brulis hom-efigio kom sakrifiko a sua granda hu-deo. Ico esis simulata hom-sakrifiko kun homo pledante vivar. Ico esis bizara Luciferana eskombro."

"Li nur brulis simbolo di sua sucii por juar sua somer-vakanco", me dicis.

"L'Usani ne toleros ico", dicis Mike. "Quale l'Usani reaktos kande ni informos li?"

"Quon vi informos li?", me questionis.

"Ke lo omna es vera!" kriis Mike. "Me afrontis la Nova Mond-Ordino ibe! Me vidis bando de richa, blanka olduli, nia dukteri, sakrifikante ulo a hu-deo. Me kredas ke li sakrifikas homi anke en la reala mondo. Ruby Ridge. Waco. Oklahoma-Urbo."

"Esos skandalo pro co", Mike dicis. "Yen la mediki qui vacinizas nia pueri. Yen la homi qui produktas la filmi quin nia pueri spektas. Yen la homi qui bombardas inocenta landi e justifikas lo per demonigar li. Lo ne esis ludo por me. Me lakrimifis."

Alex frapetis la shultro di Mike. "Bone dicita, Mike", il dicis.

22.

Nextamatine, segun la rekomendo da Mike, Alex kopiis la videokaseto por me. Me spektis la transfero. Me ri-spektis la filmo en hotelo en Los Angeles survoye a London. Me celis la kaseto sub mea vesti en mea valizo. Me registragis la valizo che l'aeroportuo. Me kolektis ol en London. Lor mea arivo adheme, me ri-spektis la filmo. Alex e Mike plunjis aden l'arbusti. Li promenis vers la laguno. E lore - me ofras nula expliko di co, nula teorii - la filmo finis. Ulmaniere la ceremonio efacesis.

SHOKO: ELITISTA KULTO DI BOHEMIAN BOSKO EXPOZITA!

Dum la sequanta semani, Alex disponis la filmo per sua retsituo. Ol divenis tre populara. Omnaloke en interreto on diskutis pri l'audacoza penetro.

UNESMA FILMO OBTENITA DEL GLOBALISTA RETRETEYO EN NORDA KALIFORNIA! DUKTERI DI POLITIKO E GRANDA KOMERCO ADORAS 15-METRA KORNOZA HUO E PRAKTIKAS FALSA HOM-SAKRIFIKO.

Radio-Hosto Alex Jones infiltris la kulto ed atestis la 'Kremaco di Sucio'. Ye 15ma julio 2000, Jones, travestiita kom 'Boskano', pasis quar hori en la kulteyo. Per du celita kameri, il observis bizara publika urinifo e l'adoro di giganta petra kornoza hu-deo.

LA BUSH-BANDACHO: SERCHATA PRO INTERNACIONA OCIDO, PUER-ABUZO, DROG-KOMERCACHO E GENTOCIDO. VI KONOCAS LA PATRO NUN RENKONTREZ LA FILIULO.

... Raportisto Jon Ronson esis kompreneble desquieta pro sequesar da sekuristi en verda Lancia K merkurdie. Segun Ronson, la Britana Ambasaderio informis il ke li povis nule helpar ...

PRO QUO JIM TUCKER E JON RONSON CHASESIS DA BILDERBERG-SEKURISTI EN PORTUGAL?

Forsan por ke Jim Tucker povez skribar artiklo pri lo, quon nulu kredos pro la rasista tendenci dil 'Spotlight'. Forsan li chasesis por ke nulu kredez li.

Me fatigesis. Me ekswichis mea komputoro.

FINO

<<< Retro a Parti 1-11

Jon Ronson, 'Them' (2001)


Retro al Ido-indexo

James Chandler 19-Aug-04